logo

sở hữu trí tuệ

Nội dung của trang này (cấu trúc, thiết kế, văn bản, hình ảnh, hình ảnh động, logo) là tài sản độc quyền của Tổ chức Kunlun. Sử dụng / bản sao, thậm chí một phần, các trang web này chỉ có thể khi theo các điều kiện sau đây:

  • -      Đó là những văn bản không bị cắt
  • -      Không có sự thay đổi trong nội dung
  • -      Đó là bạn tham khảo trang web của chúng tôi kunlunoproject.org
  • -      Bạn đề cập đến tên của Xiwang

Sử dụng sai trái của các nội dung sẽ là đối tượng của hành động pháp lý.

Đối với biểu ngữ của chúng tôi để hiển thị trên trang web của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.